Zorgstem voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening

Ik word ’s nachts opgesloten op mijn kamer in het verzorgingstehuis. Mag dat zomaar? En waarom wordt dat gedaan? Is er iemand die mij hier antwoord op kan geven?

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Met deze wet worden de rechten geregeld van mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals bijvoorbeeld dementie, die onvrijwillige zorg ontvangen.

De komst van deze wet en de uitvoering ervan kan bij u, of bij uw wettelijk vertegenwoordiger, voor vragen en onduidelijkheid zorgen. Om antwoord te krijgen op ontstane vragen en voor hulp bij de bescherming van uw rechten kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Wat wordt bedoeld met onvrijwillige zorg?

Een voorbeeld van onvrijwillige zorg is het toedienen van bepaalde medicatie of de slaapkamerdeur op slot doen gedurende de nacht. Deze maatregelen worden uitgevoerd ter bescherming van u en/of uw omgeving. Als u zich afvraagt of deze onvrijwillige zorg mag worden uitgevoerd, kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

 • luisteren naar uw verhaal
 • antwoord geven op vragen
 • uitleggen hoe de Wet zorg en dwang werkt
 • vertellen waar u recht op heeft
 • zoeken samen met u of de wettelijk vertegenwoordiger naar een oplossing
 • ondersteunen bij het schrijven van bijvoorbeeld klachtbrieven
 • meegaan naar gesprekken die gaan over mogelijke klachten

Deze website

Op deze website vindt u informatie over de nieuwe wet en wat dit betekent. Ook kunt u hier informatie vinden over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Vraag en antwoord

Wanneer u onvrijwillige zorg ontvangt kan het voorkomen dat u hier vragen over hebt. De vragen die het meest voorkomen hebben we hieronder op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het dan aan uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Onvrijwillige zorg is zorg ‘waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet’ (artikel 2, lid 1
Wzd). Als iemand zich verzet tegen de zorgverlening, dan is sprake van onvrijwillige zorg, ook als de vertegenwoordiger met de zorgverlening heeft ingestemd.

Voor de vraag of iemand zich verzet, is niet relevant of hij wilsbekwaam is. Ook als de cliënt wilsonbekwaam is en zijn vertegenwoordiger daarom namens hem beslist, is van belang wat de cliënt vindt. Dit kan verbaal kenbaar gemaakt worden, maar het kan ook blijken uit gedrag. 

Onvrijwillige zorg is ingedeeld in negen categorieën:

 1. medisch handelen / therapeutische maatregelen;
 2. beperking van de bewegingsvrijheid;
 3. insluiting;
 4. uitoefenen van toezicht;
 5. onderzoek aan lichaam of kleding;
 6. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke
  voorwerpen;
 7. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 8. beperking van de vrijheid om het eigen leven in te richten;
 9. beperking van het recht op het ontvangen van bezoek.

Een wettelijk vertegenwoordiger is een persoon die wettelijk bevoegd is om beslissingen te nemen voor iemand die dat zelf niet kan.

Bij volwassenen zijn curatele, beschermingbewind en mentorschap verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

De cliëntenvertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak
om cliënten en hun vertegenwoordigers op hun verzoek te adviseren en bij te staan. 

Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening, kunt u de cliëntenvertrouwenspersoon inschakelen. Als u wilt dat er dingen veranderen, dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon u adviseren over de stappen die u daarvoor kunt zetten en u daarbij ook helpen. Van hulp bij brieven of e-mails schrijven tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook geeft de cliëntenvertrouwenspersoon u uitleg over uw rechten en plichten.

 

U kunt ons op verschillende manieren benaderen:

De cliëntenvertrouwenspersoon heeft een aantal taken, die ook in de wet staan.

 • De cliënt of de vertegenwoordiger advies en bijstand verlenen in aangelegenheden die samenhangen met:
  • het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt,
  • zijn opname en verblijf in een accommodatie of;
  • het doorlopen van de klachtenprocedure, indien de cliënt of diens vertegenwoordiger daarom verzoekt.
 • Signalen over tekortkomingen in de structuur of de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en verblijf, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten van een cliënt, aan de inspectie te melden.
 • Advies en bijstand verlenen aan cliënten die vrijwillig in een accommodatie verblijven dan wel ambulante zorg ontvangen. (Wzd art. 57:1,2)
 • Voorlichting geven aan de cliënten en hun vertegenwoordigers en aan de medewerkers van de zorgaanbieder over de aard en de uitvoering van zijn taken. (Concept Bzd versie 3
  mei 2018 art. 6.3)
Werken bij Zorgstem? Bekijk de mogelijkheden.
Werken bij Zorgstem